Disclaimer

De inhoud van deze website is samengesteld door de medewerkers en/of partners van testalize.me. Dit is gedaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Ondanks deze zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Eventuele kennelijke vergissingen of fouten op de site binden testalize.me niet. Op de blog op deze website kunnen vragen gesteld worden die vervolgens ook beantwoord worden. Antwoorden worden gegeven door het testalize.me team inclusief medische raad. Noch aan de vragen, noch aan de antwoorden kunnen rechten worden ontleend. Bij medische vragen is het advies altijd om eerst contact op te nemen met de eigen huisarts.

De website bevat teksten, producten, foto’s, grafieken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten en merkrechten. In alle gevallen is testalize.me dan wel haar licentiegever(s) uitsluitend rechthebbende. Het gebruiken van de gepubliceerde content is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor ander gebruik, bewerking of publicatie is voorafgaande schriftelijke toestemming van testalize.me nodig.

Op de website kan er naar andere websites worden gelinkt. Deze websites zijn niet altijd door testalize.me gecontroleerd. testalize.me aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte websites. testalize.me is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of lay-out van de website.

Je kunt ons uiteraard helpen de informatie op de website correct en actueel te houden. We stellen het op prijs als je onjuistheden of tips aan ons meldt via hi@testalize.me.